PIC C Compiler (CCS PCWHD) v.5.036 and v.5.037 Update v.5.048

PCWHD IDE Compiler for Microchip
PIC10/12/16/18/24/dsPIC Devices


Update v.5.048
Update v.5.037 

PCWHD: C-Aware IDE là một trình biên dịch tối ưu hóa cao và tính năng phong phú cho Microchip PIC ® MCUs ANSI C.

fidget spinner

Mục đích của fidget spinner là để tập cho người dùng một thói quen khác, thay vì bập vào những thói xấu như rung đùi, hút thuốc... Tuy nhiên...