Low-speed dual channel PC/USB oscilloscope

Low-speed dual channel PC/USB oscilloscope với STM32 (STM32F103C8T6) microcontroller
từ http://tomeko.net/miniscope_v2c/ 
Đây là một thiết kế rất tuyệt cho các hobby, người không chuyên.
với các đặc tính oscilloscope như sau:
1/ Oscilloscope
    2-channel oscilloscope
    * Sample rate: 461 kHz
    * Input voltage: +6 V
    * ADC resolution: 8 bits
    * Triggering
2/ Spectral Analyzer 
    2-channel Spectral Analyzer
    * Sample rate: 461 kHz
    * Input voltage: +6 V
    * ADC resolution: 8 bits
    * Triggering
3/ Chart Recorder
  2-channel
    * Sample rate: 461 kHz
    * Input voltage: +6 V
    * ADC resolution: 8 bits
PCB diy

fidget spinner

Mục đích của fidget spinner là để tập cho người dùng một thói quen khác, thay vì bập vào những thói xấu như rung đùi, hút thuốc... Tuy nhiên...