Fuzzy Logic and Applications: 9th International Workshop, WILF 2011, Trani, Italy, August 29-31, 2011

 

This book constitutes the refereed proceedings of the 9th International Workshop on Fuzzy Logic and Applications, WILF 2011 held in Trani, Italy in August 2011. The 34 revised full papers presented were carefully reviewed and selected from 50 submissions. The papers are organized in topical sections on advances in theory of fuzzy sets, advances in fuzzy systems, advances in classification and clustering; and applications. 


  • ISBN-10: 3642237126
  • ISBN-13: 9783642237126
  • Publisher: Springer
  • Pages: 290
  • Date: September 2011
[files] 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhận xét sẽ kiểm duyệt trước khi hiển thị !

fidget spinner

Mục đích của fidget spinner là để tập cho người dùng một thói quen khác, thay vì bập vào những thói xấu như rung đùi, hút thuốc... Tuy nhiên...